Regulamin sklepu

Dzień dobry,

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego www.PokojowaBohaterka.pl, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do Agnieszki Kusztelak prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Ogrodowa 23a, 55-114 Pierwoszów; NIP: 699 124 45 15, REGON: 380232747.

W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, dzwoniąc pod numer: +48 733 777 452 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@pokojowabohaterka.pl.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów,

SPIS TREŚCI

1. Definicje
2. Postanowienia ogólne
3. Usługi świadczone drogą elektroniczną
4. Proces składania i realizacji Zamówienia
5. Sposoby płatności
6. Koszt, termin i sposoby dostawy produktu
7. Usługa Home Staging
8. Prawo odstąpienia od umowy
9. Postępowanie reklamacyjne
10. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
11. Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców
12. Prawa autorskie oraz prawa pokrewne
13. Postanowienia końcowe

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Dzień roboczy – są to dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy,
 2. Formularz zamówienia – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do wirtualnego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i sprzedaży. Formularz zamówienia umożliwia jednocześnie utworzenie konta Kupującemu.
 3. Formularz kontaktowy – usługa elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający przesłanie Sprzedawcy przez Użytkownika wiadomości elektronicznej.
 4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 5. Konsument – osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Kupujący/Usługobiorca – a) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych, b) osoba prawna albo c) jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą/korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 7. Konto – usługa elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (adres e-mail) i hasłem podanym przez Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym są gromadzone dane podane przez Użytkownika oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Produkt – rzeczy ruchome przeznaczone na sprzedaż, stanowiące asortyment dostępny w Sklepie.
 9. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.
 10. Regulamin – niniejszy dokument.
 11. Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: www.PokojowaBohaterka.pl.
 12. Sprzedawca/Usługodawca – Agnieszka Kusztelak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki z siedzibą i adresem do doręczeń: ul. Ogrodowa 23a, 55-114 Pierwoszów; NIP: 699 124 45 15, REGON: 380232747, numer telefonu: +48 733 777 452, adres poczty elektronicznej: biuro@pokojowabohaterka.pl.
 13. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 14. Usługa Elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu tj.:
  a) udostępnianie interaktywnego Formularza kontaktowego,
  b) udostępnianie Wirtualnego koszyka,
  c) udostępnianie interaktywnego Formularza zamówienia,
  d) prowadzenie Konta w Sklepie,
  f) zamieszczanie opinii o produktach.
 15. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 17. Użytkownik – każda osoba korzystająca z zasobów Sklepu.
 18. Wirtualny koszyk – Usługa elektroniczna umożliwiająca Kupującemu zarządzanie Produktami przed ich zakupem, w tym przeliczanie wartości i ilości Zamówienia.
 19. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia stanowiące ofertę zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupów Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu i jest skierowany zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze sklepu internetowego, chyba że dane postanowienie stanowi inaczej i jest skierowane wyłącznie do Konsumentów albo do Przedsiębiorców.
 3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Sklepie w związku z realizacją postanowień regulaminu jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującym Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz przyjętą przez Sprzedawcę „Politykę Prywatności” dostępną tutaj. Podanie danych osobowych Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia Umowy pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym i dostawy Produktu.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca:
  1. komputer, laptop bądź inne urządzenie mobilne z dostępem do Internetu,
  2. posiadanie aktywnego i prawidłowo skonfigurowanego konta poczty elektronicznej,
  3. przeglądarka internetowa Google Chrome w wersji 64. lub wyższej; Mozilla Firefox w wersji 58. lub wyższej; Opera w wersji 51. lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 41. lub wyższej; Safari w wersji 11. lub wyższej,
  4. włączenie w przeglądarce internetowej obsługi plików Cookies oraz obsługi JavaScript,
  5. zainstalowany system operacyjny IOS (wersja 10.0 lub nowsza) lub Android (wersja 6.0 lub nowsza w przypadku korzystania z Usługi za pomocą urządzenia mobilnego).
 2. W celu skorzystania z Usług elektronicznych system teleinformatyczny Usługobiorcy powinien spełnić wymagania techniczne wskazane w punkcie powyżej.
 3. W Sklepie są dostępne następujące Usługi elektroniczne:
  1. Formularz kontaktowy – umożliwia komunikację pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą. Umowa o świadczenie ww. Usługi elektronicznej jest zawierana na czas oznaczony tj. do czasu wykonania Umowy przez Usługodawcę, czyli do wyświetlenia na stronie internetowej przez Sklep internetowy potwierdzenia wysłania Formularza kontaktowego. Po wysłaniu wypełnionego Formularza kontaktowego i otrzymaniu potwierdzenia jego wysłania Usługa elektroniczna jest wykonana i Usługobiorca nie może z niej zrezygnować,
  2. Wirtualny koszyk – jest narzędziem umożliwiającym Usługobiorcy zarządzanie Produktami przed ich zakupem, w tym przeliczanie wartości i ilości Zamówienia. Umowa o świadczenie ww. Usługi elektronicznej jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia,
  3. Formularz zamówienia – to jednorazowa usługa umożliwiająca wprowadzenie danych niezbędnych do finalizacji zakupu. Korzystanie z Formularza zamówienia staje się możliwe z chwilą dodania co najmniej jednego Produktu do Wirtualnego koszyka. Umowa o świadczenie ww. Usługi elektronicznej jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia lub z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia,
  4. Konto – jest usługą, do której można uzyskać dostęp po wypełnieniu Formularza zamówienia i zaznaczeniu opcji „Utwórz konto”, a następnie naciśnięciu pola „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po dokonaniu rejestracji na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy jest przesyłana wiadomość z wygenerowanym automatycznie hasłem, które należy zmienić po pierwszym zalogowaniu się na Konto. Każdorazowe logowanie Usługobiorcy do konta odbywa się przy użyciu adresu e-mail wskazanego podczas rejestracji oraz ustalonego hasła. Umowa o świadczenie ww. Usługi elektronicznej jest zawierana na czas nieoznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą przesłania przez Usługobiorcę żądania usunięcia konta. Żądanie usunięcia Konta może być sformułowane na adres e-mail Usługodawcy: biuro@pokojowabohaterka.pl lub za pomocą Formularza kontaktowego. Usługodawca, po ustaleniu czy żądanie pochodzi od uprawnionej osoby dokonana niezwłocznie usunięcia Konta,
  5. Zamieszczanie opinii o produktach – jest to usługa, która polega na umożliwieniu Usługobiorcy, posiadającemu Konto w Sklepie do publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi dotyczących zakupionych przez niego Produktów.
   Wypowiedzi powinny być sformułowane w sposób przejrzysty i zrozumiały, nie mogą zawierać treści bezprawnych oraz naruszać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności nie mogą mieć charakteru zniesławiającego, naruszać dóbr osobistych lub stanowić czynu nieuczciwej konkurencji, naruszać praw autorskich lub praw przemysłowych, zmierzających do promowania produktów i usług podmiotów konkurencyjnych wobec Sprzedawcy lub mających na celu odesłanie do ofert produktów i usług takich podmiotów. W takim przypadku Usługodawca może usunąć lub zmodyfikować opinię poprzez uniemożliwienie dostępu innym Użytkownikom do części opinii sprzecznej z niniejszym Regulaminem. Zamieszczając wypowiedź Usługobiorca wyraża zgodę na jej nieodpłatne publikowanie i korzystanie z niej przez Usługobiorcę.
   Umowa o świadczenie ww. Usługi elektronicznej jest zawierana na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą dodania opinii.
 4. Usługi świadczone drogą elektroniczną na rzecz Usługobiorcy są nieodpłatne.
 5. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Usługobiorca powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 6. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, by niezbędne przerwy w funkcjonowaniu Sklepu (wywołane koniecznością przeprowadzenia prac serwisowych, konserwacyjnych, zmierzających do wprowadzenia ulepszeń) odbywały się w godzinach nocnych, były jak najmniej dolegliwe i trwały jak najkrócej. Ilekroć będzie to możliwe, wyżej wskazane przerwy będą zapowiadane z należytym wyprzedzeniem.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak dostępu do Sklepu spowodowany czynnikami o charakterze siły wyższej.

§ 4 Proces składania i realizacji Zamówienia

I. Postanowienia ogólne.

 1. Informacje dotyczące towarów znajdujących się w Sklepie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do składania ofert (Zamówień) przez Użytkowników.
 2. Wszystkie ceny są podawane w złotych polskich i zawierają podatek VAT oraz nie zawierają kosztów przesyłki.
 3. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu jest wiążąca w chwili złożenia przez Kupującego Zamówienia. Cena ta nie ulegnie zmianie niezależnie od zmian cen w Sklepie, które mogą się pojawić w odniesieniu do poszczególnych Produktów po złożeniu Zamówienia przez Kupującego.
 4. Wszystkie sprzedawane Produkty zawierają dokładny opis ich właściwości odpowiadający opisowi stosowanemu przez Producenta. Istnieje również możliwość indywidualnego uzgodnienia właściwości Produktu pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą, pod warunkiem, że w opisie Produktu znajdującym się w Sklepie taka możliwość zostanie wskazana. W takim przypadku Kupujący jest zobligowany do wskazania dokładnych właściwości Produktu w Formularzu zamówienia w rubryce „Uwagi do zamówienia”. Ponadto Sprzedawca zastrzega, że indywidualne ustawienia komputera lub innego urządzenia, z którego korzysta Kupujący mogą powodować różnice pomiędzy zdjęciem Produktu w Sklepie a rzeczywistym jego wyglądem (np. kolor).
 5. Zamówienia są realizowane na terenie Polski i należy je składać w języku polskim.
 6. Kupujący ma możliwość dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę z zastrzeżeniem pozostałych postanowień Regulaminu, w szczególności postanowień dotyczących przerw technicznych.
 7. Zamówienia złożone w dni wolne od pracy będą realizowane w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym Zamówienie zostało złożone.
 8. Sprzedawca ma prawo organizowania promocji oraz innych akcji zachęcających. Szczegółowe zasady tego rodzaju wydarzeń (w tym, ich wzajemne relacje, możliwość łączenia korzyści) będą określane w odrębnych regulaminach.

II. Składanie Zamówienia.

 1. Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada Konto w Sklepie.
 3. W celu złożenia Zamówienia, Kupujący jest zobowiązany podjąć następujące kroki:
  1. dodać co najmniej jeden Produkt do Wirtualnego koszyka znajdującego się w Sklepie i nacisnąć przycisk „Przejdź do kasy”,
  2. zalogować się do swojego konta, założyć Konto poprzez zaznaczenie opcji „Utwórz konto” lub kontynuować wypełnianie Formularza zamówienia bez tworzenia Konta,
  3. wypełnić Formularz zamówienia podając: imię i nazwisko, adres (nazwa ulicy, numer budynku/lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres e-mail, numer telefonu, oraz dane dotyczące Zamówienia: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności, ewentualne uwagi do Zamówienia. W przypadku Kupujących niebędących Konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz Numeru Identyfikacji Podatkowej (NIP). Jeśli Kupujący wcześniej dodał określone wyżej dane do Konta, może wybrać te dane bez konieczności ponownego ich uzupełniania albo podać inne dane,
  4. zapoznać się z Regulaminem Sklepu i go zaakceptować – Kupujący akceptuje Regulamin tylko, jeśli zapoznał się z jego treścią i rzeczywiście akceptuje jego postanowienia. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do złożenia Zamówienia,
  5. nacisnąć przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”,
  6. po aktywacji przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Zamówienie uważa się za złożone.

III. Realizacja Zamówienia.

 1. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną przez Kupującego Sprzedawcy.
 2. Potwierdzenie otrzymania zamówienia zostanie wysłane automatycznie na adres e-mail wskazany przez Kupującego w Formularzu zamówienia wraz z załącznikami w formacie PDF w postaci niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności. Potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia Zamówienia do realizacji.
 3. Jeżeli realizacja Zamówienia jest możliwa, na adres e-mail Kupującego wysłana zostanie wiadomość z potwierdzeniem przyjęcia Zamówienia do realizacji (przyjęcie oferty) oraz danymi do dokonania przez Kupującego płatności za zakupiony Produkt/y. W przypadku stwierdzenia przez Sprzedawcę, iż Zamówienie zostało złożone nieprawidłowo, Sprzedawca poinformuje o tym Kupującego.
 4. Umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania Kupującemu przez Sprzedawcę informacji o przyjęciu Zamówienia do realizacji.
 5. W przypadku braku dostępności zamówionego towaru lub braku możliwości realizacji Zamówienia Kupującego z innych przyczyn, Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałej sytuacji wysyłając wiadomość na adres e-mail wskazany w Formularzu zamówienia przez Klienta lub przekaże informację telefonicznie na numer telefonu wskazany przez Klienta w Formularzu zamówienia.
 6. Jeżeli Sprzedawca nie może wykonać świadczenia o właściwościach indywidualnie zamówionych przez Kupującego z powodu przejściowej niemożności jego spełnienia, Sprzedawca może za zgodą Kupującego spełnić świadczenie zastępcze, odpowiadające tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie lub w inny ustalony przez strony sposób.

§ 5 Sposoby płatności

 1. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujący sposób płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:
  • Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy prowadzony przez Nest Bank S.A. o numerze 13 1870 1045 2083 1036 3958 0001. Dane Sprzedawcy: Agnieszka Kusztelak, ul. Ogrodowa 23a, 55-114 Pierwoszów; NIP: 699 124 45 15, REGON: 380232747. W tytule przelewu należy podać numer Zamówienia.
 2. Realizacja Zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę potwierdzenia zaksięgowania należności na jego rachunku bankowym. O fakcie uznania rachunku bankowego Sprzedawcy, Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną na adres e-mail podany w Formularzu zamówienia.
 3. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Kupujący wyraża zgodę na otrzymanie faktury elektronicznej, która jest dokumentem sprzedaży.
 4. Brak otrzymania płatności na rachunek bankowy w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia udostępnienia Kupującemu danych niezbędnych do uregulowania należności spowoduje anulowanie Zamówienia.

§ 6 Koszt, termin i sposoby dostawy produktu

 1. Dostawa Produktu/ów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Kupującego w Formularzu zamówienia.
 2. Koszty dostawy zależą od wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia Produktu, od wartości oraz wielkości Zamówienia i są podawane każdorazowo przy wyborze sposobu dostawy towaru przez Kupującego, przed jak i po złożeniu Zamówienia.
 3. Koszt dostawy niektórych Produktów dostępnych w ofercie sklepu jest wyceniany indywidualnie w zależności od miejsca dostawy, wartości i wielkości Zamówienia. Informacja o indywidualnej wycenie transportu znajduje się w opisie danego Produktu na stronie sklepu. Ostateczny koszt dostawy jest potwierdzany Kupującemu przez Sprzedawcę drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany przez Kupującego w Formularzu zamówienia w momencie przyjęcia Zamówienia do realizacji. W przypadku braku akceptacji ustalonego indywidualnie kosztu dostawy, Kupujący ma prawo do odstąpienia od umowy.
 4. Na czas dostawy Produktu, składa się czas kompletowania Zamówienia oraz czas dostawy Produktu przez przewoźnika.
 5. Czas dostawy jest uzależniony od dostępności danego Produktu. Informacja o dostępności Produktu jest zamieszczana przez Sprzedawcę na stronie Sklepu przedstawiającej dany Produkt.
 6. Czas kompletowania produktu wynosi od 1-2 dni roboczych, jeśli Produkt jest dostępny w magazynie, natomiast dostawa Produktu przez przewoźnika następuje w terminie przez niego deklarowanym, zazwyczaj od 1-2 dni roboczych.
 7. Zakupione w Sklepie internetowym Produkty są wysyłane za pośrednictwem firmy kurierskiej. Szczegółowe informacje dotyczące przesyłki są każdorazowo przesłane Kupującemu drogą elektroniczną na adres e-mail wskazany w Formularzu zamówienia w momencie gotowości Zamówienia do wysyłki.
 8. Sprzedawca zastrzega, że Produkty mogą być wysyłane do Kupującego bezpośrednio od Dystrybutorów, z którym Sprzedawca współpracuje na podstawie odrębnych umów. Ponadto Zamówienie składające się z kilku Produktów może zostać podzielone na kilka przesyłek. W opisanej sytuacji koszt dostawy podany Kupującemu w podsumowaniu Zamówienia nie zmienia się, ale zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki. Jeśli anulowana zostanie część Zamówienia, niezależnie od przyczyn, korekcie oraz zwrotowi podlegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do anulowanej części Zamówienia.
 9. Jeśli Zamówienie obejmuje więcej niż jeden Produkt, terminem dostawy jest najdłuższy czas wskazany w opisie Produktu wchodzącego w skład Zamówienia.
 10. Bieg terminu dostawy rozpoczyna się z chwilą przyjęcia Zamówienia do realizacji i uznania rachunku bankowego Sprzedawcy.
 11. Należy zbadać opakowanie oraz zawartość przesyłki po jej otrzymaniu.
 12. Jeżeli w czasie dostawy wystąpiły nieprawidłowości (w szczególności, gdy Produkt uległ uszkodzeniu) należy podjąć kroki zmierzające do potwierdzenia, udokumentowania tej okoliczności, w szczególności zaleca się spisać protokół w obecności przewoźnika.

§ 7 Usługa Home Staging

 1. Niezależnie od sprzedaży Produktów, Sprzedawca oferuje za pośrednictwem Sklepu dostęp do usługi Home Staging.
 2. Pod pojęciem Home Staging należy rozumieć profesjonalne usługi zmierzające do przygotowania domu/mieszkania do sprzedaży lub wynajmu. Home Staging to usługa ukierunkowana na zwiększenie wartości nieruchomości i przyspieszenie momentu zawarcia oczekiwanej transakcji, stanowi przy tym połączenie technik dekoratorskich oraz marketingowych.
 3. Zakres usług oraz ich orientacyjny koszt został przedstawiony na tej stronie. Wszystkie prezentowane kwoty są cenami brutto (a więc uwzględniają podatek od towarów i usług). Informacje te nie stanowią oferty w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszenie do zawarcia umowy.
 4. Do zawarcia umowy w zakresie usługi Home Staging dochodzi w chwili odrębnego, indywidualnego ustalenia przez strony warunków i zakresu współpracy oraz wysokości wynagrodzenia.
 5. Warunki są ustalane w ten sposób, że Sprzedawca przedstawia Kupującemu dokument określający przedmiot zamówienia, cenę brutto oraz termin realizacji. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia przedstawionych warunków przez Kupującego w drodze wiadomości e-mail.

§ 8 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Kupujący będący Konsumentem, który zawarł za pośrednictwem Sklepu umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od tej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Produkt został dostarczony Konsumentowi lub wskazanej przez Konsumenta osobie trzeciej innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku umowy:
  1. która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach termin biegnie od chwili dostarczenia ostatniego Produktu, partii lub części,
  2. polegającej na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony termin biegnie od chwili dostarczenia pierwszego z Produktów,
  3. innej niż umowa sprzedaży, termin ten biegnie od dnia jej zawarcia.
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia złożonego na przykład:
  1. pisemnie listem poleconym na adres: Agnieszka Kusztelak, ul. Ogrodowa 23a, 55-114 Pierwoszów,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@pokojowabohaterka.pl.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, nie jest to jednak obowiązkowe. Składając oświadczenie ważne jest, aby podać swoje dane, numer Zamówienia oraz wskazać, który z zakupionych Produktów będzie zwracany.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi fakt otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy oraz wskaże osobę upoważnioną do odbioru Produktu.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę tę uważa się za niezawartą.
 8. W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle Produkt Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu.
 9. Konsument jest zobowiązany ponieść bezpośrednie koszty dostarczenia Produktu Sprzedawcy lub innej osobie przez niego upoważnionej do odbioru Produktu.
 10. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, jeżeli takowe poniósł (kosztów dostarczenia nie należy mylić z kosztami zwrotu). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 11. Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 12. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nie obejmuje kosztów zwrotu Produktu przez Konsumenta.
 13. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 14. Zgodnie z art. 38 Ustawy o prawach konsumenta prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli Przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
  2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
  5. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
  6. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 9 Postępowanie reklamacyjne

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
  1. żądać wymiany produktu na wolny od wad,
  2. żądać usunięcia wady,
  3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
  4. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
 4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 5. Sprzedawca potwierdzi fakt otrzymania reklamacji. Równocześnie, Sprzedawca przedstawi dalszą instrukcję postępowania. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Sprzedawca poinstruuje o konieczności przesłania Produktu oraz wskaże osobę upoważnioną do odbioru Produktu.
 6. W celu usprawnienia procesu rozpoznawania reklamacji, zaleca się by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:
  1. imię i nazwisko/dane działalności gospodarczej,
  2. datę nabycia Produktu,
  3. nr faktury/Zamówienia,
  4. dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
  5. żądanie Kupującego,
  6. zdjęcie Produktu.
 7. Kupujący może skorzystać z formularza reklamacyjnego, który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 8. Użytkownik ma również prawo sformułowania reklamacji dotyczącej technicznych nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Sklepu, Usług elektronicznych oferowanych za jego pośrednictwem. Zaleca się by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. rodzaj nieprawidłowości oraz ich opis,
  3. datę wystąpienia problemów,
  4. żądanie Użytkownika.
 9. Kupujący może złożyć reklamację:
  1. pocztą tradycyjną na adres: Agnieszka Kusztelak, ul. Ogrodowa 23a, 55-114 Pierwoszów,
  2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@pokojowabohaterka.pl.
 10. Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie. Odpowiedź zostanie udzielona nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 11. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).

§ 10 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej: http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która jest dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11 Postanowienia dotyczące Przedsiębiorców

 1. Niniejszy paragraf znajduje zastosowanie wyłącznie do Kupujących i Usługobiorców będących Przedsiębiorcami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy zawartej z Kupującym będącym Przedsiębiorcą. Sprzedawca może odstąpić od Umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia. Skorzystanie z prawa odstąpienia może nastąpić bez podania przyczyny i nie powoduje powstania po stronie Kupującego będącego Przedsiębiorcą jakichkolwiek roszczeń wobec Sprzedawcy.
 3. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi, przechodzą na Kupującego będącego Przedsiębiorcą korzyści i ciężary dotyczące Produktu. Od tej chwili, na Kupującym będącym Przedsiębiorcą spoczywa również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy za utratę, ubytek, uszkodzenie Produktu powstałe od dnia przyjęcia do przewozu, jak też odpowiedzialność za opóźnienie.
 4. Kupujący będący Przedsiębiorcą jest zobligowany zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, jest obowiązany dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
 5. Na mocy art. 558 par. 1 Kodeksu cywilnego wyłącza się odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Kupującego będącego Przedsiębiorcą.
 6. Niezależnie od powyższego, ustala się, że odpowiedzialność Sprzedawcy/Usługodawcy w stosunku do Przedsiębiorców jest ograniczona do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy. Sprzedawca/Usługodawca odpowiadać może wyłącznie za szkodę rzeczywistą, nie będzie ponosił odpowiedzialności za utracone korzyści.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą będącym Przedsiębiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

§ 12 Prawa autorskie oraz prawa pokrewne

 1. Korzystając ze Sklepu, każdy Użytkownik powinien respektować obowiązujące przepisy dotyczące praw autorskich oraz własności intelektualnej.
 2. Treści zawarte w Sklepie internetowym (w tym nade wszystko utwory, znaki towarowe, bazy danych) podlegają ochronie prawnej. Ochrona ta wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym:
  1. ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych,
  2. ustawie o własności przemysłowej,
  3. ustawie o ochronie baz danych,
  4. ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Przykładem naruszenia tych przepisów byłoby nieuzgodnione, pozaprawne, zwielokrotnianie, publiczne udostępnianie w sieci, publiczne odtwarzanie wyżej określonych treści.
 4. Prawa do wyżej wskazanych treści przysługują odpowiednio Sprzedawcy lub podmiotom z nim współpracującym.
 5. Sam fakt korzystania ze Sklepu nie powoduje przeniesienia na Użytkowników jakichkolwiek praw lub licencji dla treści objętych ochroną prawną.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Sprzedawcę, przy czym nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o jego zmianie.
 3. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta. Żądanie usunięcia Konta może być sformułowane na adres e-mail Sprzedawcy: biuro@pokojowabohaterka.pl lub za pomocą Formularza kontaktowego.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17 września 2018 roku.
 6. Regulamin Sklepu jest dostępny pod adresem www.PokojowaBohaterka.pl w stopce strony, jak również w siedzibie Sprzedawcy.
 7. Wszelkie uwagi, opinie na temat funkcjonowania Sklepu, jak również informacje o naruszeniu Regulaminu należy kierować na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro@pokojowabohaterka.pl, bądź z wykorzystaniem Formularza kontaktowego.

Załączniki:
Załącznik nr 1 – Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Załącznik nr 2 – Wzór formularza reklamacyjnego

© 2019 Agnieszka Kusztelak
Projekt i realizacja Brandownia