Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad. W przypadku, gdy produkt ma wadę, podstawą prawną rozpatrywania reklamacji są przepisy ustawy Kodeks cywilny, w tym m.in. art. 556-576.

Dbając o Twoje prawa jako Konsumenta poniżej przedstawiam najważniejsze informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego:

 • JAK ZGŁOSIĆ REKLAMACJĘ?

Reklamację możesz złożyć:

 • pocztą tradycyjną na adres: Agnieszka Kusztelak, ul. Ogrodowa 23a, 55-114 Pierwoszów lub,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@pokojowabohaterka.pl.
 • FORMULARZ REKLAMACYJNY

Przykładowy wzór formularza reklamacyjnego znajduje się tutaj. Skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe. Jednak w celu usprawnienia procesu reklamacji zaleca się, by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące informacje:

 • imię i nazwisko/dane działalności gospodarczej,
 • datę nabycia Produktu,
 • numer faktury lub zamówienia,
 • dokładny opis wady oraz datę jej stwierdzenia,
 • żądanie Kupującego,
 • zdjęcie Produktu.

Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:

 • żądać wymiany produktu na wolny od wad,
 • żądać usunięcia wady,
 • złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
 • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

Sprzedawca potwierdzi fakt otrzymania reklamacji. Równocześnie, przedstawi dalszą instrukcję postępowania. Jeśli zajdzie taka potrzeba, Sprzedawca poinstruuje o konieczności przesłania Produktu oraz wskaże osobę upoważnioną do odbioru Produktu.

 • TERMIN ROZPATRZENIA REKLAMACJI

Sprzedawca rozpatrzy reklamację niezwłocznie. Odpowiedź zostanie udzielona nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
Szczegółowe informacje dotyczące postępowania reklamacyjnego znajdują się w Regulaminie sklepu.

Inne reklamacje

W podobny sposób jak wyżej można dokonać reklamacji technicznych nieprawidłowości dotyczących funkcjonowania Sklepu, Usług elektronicznych oferowanych za jego pośrednictwem. Zaleca się by zgłoszenie reklamacyjne zawierało następujące dane:

 • imię i nazwisko,
 • rodzaj nieprawidłowości oraz ich opis,
 • datę wystąpienia problemów,
 • żądanie Użytkownika.

Należy pamiętać, że podane wyżej wymogi mają formę zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem rekomendowanego sposobu opisu reklamacji.

W razie jakichkolwiek wątpliwości, co do wyżej opisanych procesów, zapraszam do kontaktu telefonicznego pod numerem: +48 733 777 452 lub poprzez pocztę elektroniczną na adres: biuro@pokojowabohaterka.pl.

Zwroty

W sytuacji, gdy zakupiony przedmiot nie będzie spełniał oczekiwań dziecka lub Twoich, jako Konsument masz prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni kalendarzowych bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

 • JAK ZWRÓCIĆ PRODUKT?

Aby odstąpić od umowy należy poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji w drodze oświadczenia złożonego:

 • pisemnie listem poleconym na adres: Agnieszka Kusztelak, ul. Ogrodowa 23a, 55-114 Pierwoszów lub,
 • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: reklamacje@pokojowabohaterka.pl.
 • FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy znajduje się tutaj. Skorzystanie z niego nie jest obowiązkowe. Składając oświadczenie ważne jest, aby podać swoje dane, wskazać który z zakupionych Produktów chcesz zwrócić oraz podać numer zamówienia, którego zwrot dotyczy. Sprzedawca z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia oraz wskaże osobę upoważnioną do odbioru Produktu.

 • TERMIN I KOSZTY ZWROTU

W przypadku odstąpienia od umowy, Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy, jeśli Konsument wyśle Produkt Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu.

Konsument zobowiązany jest ponieść bezpośrednie koszty dostarczenia Produktu Sprzedawcy lub innej osobie przez niego upoważnionej do odbioru Produktu.

 • ZWROT PIENIĘDZY

W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci mu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu, jeżeli takowe poniósł (kosztów dostarczenia nie należy mylić z kosztami zwrotu). Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Zwrot płatności zostanie dokonany przez Sprzedawcę przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu odesłania Produktu, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrot płatności nie obejmuje kosztów zwrotu Produktu przez Konsumenta.

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy znajdują się w Regulaminie sklepu.

© 2019 Agnieszka Kusztelak
Projekt i realizacja Brandownia