Polityka Prywatności

Dziękuję, że tu zajrzałeś, bo to oznacza, że cenisz swoją prywatność i nie jest Ci obojętne kto, na jakiej podstawie i w jakim celu przetwarza Twoje dane osobowe. Podobnie ma się rzecz z plikami cookies, czyli informacjami tekstowymi przechowywanymi na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez mój system teleinformatyczny (cookies własne) lub system teleinformatyczny podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). Nie służą one identyfikacji Twojej tożsamości, ale zapewniają prawidłowe działanie strony i obsługę zamówień.

Zapraszam do zapoznania się ze szczegółami Polityki Prywatności sklepu internetowego www.PokojowaBohaterka.pl.

Pozdrawiam,

SPIS TREŚCI

1. Postanowienia ogólne
2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych
3. Główne zasady przetwarzania danych osobowych
4. Cel, okres i zakres przetwarzania danych osobowych
5. Sposób postępowania z danymi osobowymi
6. Kategorie podmiotów uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych
7. Uprawnienia osób, których dane dotyczą
8. Pliki cookies
9. Postanowienia końcowe

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Administratorem danych osobowych jest Agnieszka Kusztelak prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki z siedzibą przy ul. Ogrodowej 23a, 55-114 Pierwoszów; NIP: 699 124 45 15, REGON: 380232747.
 2. Dane kontaktowe Administratora: numer telefonu: + 48 733 777 452, adres poczty elektronicznej: biuro@pokojowabohaterka.pl.
 3. Niniejszy dokument określa najważniejsze reguły dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora, w tym podstawy, cele, zakres przetwarzania oraz uprawnienia osób, których dane dotyczą i ma zastosowanie wyłącznie do danych osobowych przetwarzanych w obrębie sklepu www.PokojowaBohaterka.pl. W przypadku korzystania przez Użytkowników z udostępnianych na stronie odnośników do innych stron internetowych, Administrator zaleca zapoznanie się z obowiązującymi na tych stronach zasadami ochrony prywatności.

§ 2 Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w tym nade wszystko, w zgodzie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanym również RODO).
 2. Administrator jest uprawniony do przetwarzania danych osobowych w przypadkach, gdy – i w takim zakresie, w jakim zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych poniżej przesłanek:
  1. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Na tej podstawie będziemy przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu dostarczenia informacji marketingowych, umożliwienia wyrażenia opinii o produktach lub usługach,
  2. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Na tej podstawie będziemy przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w celu zawierania umów, realizacji zamówień,
  3. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO). Na tej podstawie będziemy przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu wystawienia faktur, spełnienia obowiązków rachunkowych,
  4. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Na tej podstawie będziemy przetwarzać dane osobowe w szczególności w celu dochodzenia roszczeń, prowadzenia statystyk, realizacji marketingu bezpośredniego.

§ 3 Główne zasady przetwarzania danych osobowych

 1. Zasada legalności – przetwarzanie danych osobowych może się odbywać wyłącznie, gdy zaistnieje co najmniej jedna z przewidzianych prawem przesłanek.
 2. Zasada celowości – aby dane mogły być przetwarzane, musi istnieć ku temu konkretny, wyraźny i prawnie uzasadniony cel. Jeżeli przetwarzanie służy różnym celom, jest potrzebna zgoda/podstawa na wszystkie cele.
 3. Zasada adekwatności – przetwarzamy tylko te dane, które są niezbędne ze względu na cel ich zbierania.
 4. Zasada merytorycznej poprawności – Administrator danych jest zobowiązany do tego, aby dane przez niego zbierane były poprawne i w razie potrzeby uaktualniane. Powinien oceniać wiarygodność źródła pozyskania danych oraz wdrożyć sposób weryfikowania prawdziwości przetwarzanych danych.
 5. Zasada czasowości – zasada ograniczenia przechowywania danych – Administrator nie przetwarza danych osobowych dłużej niż jest to konieczne. W praktyce, Administrator dokonuje indywidualnej, konkretnej oceny, przez jaki okres dane osobowe powinny być przetwarzane.
 6. Zasada integralności i poufności danych – dane osobowe są zabezpieczone za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Administrator dokłada najwyższej możliwej staranności, być chronić przekazane informacje przed wszelkimi zagrożeniami.

§ 4 Cel, okres i zakres przetwarzania danych osobowych

 1. Dane osobowe klientów sklepu internetowego
  1. dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w celu wykonania umowy sprzedaży lub świadczenia usług drogą elektroniczną oraz w celu wykonania czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą, zawarcia umowy, jej realizacji oraz świadczenia obsługi posprzedażowej,
  2. zakres przetwarzania danych (zakres maksymalny) imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres dostawy. W przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą przetwarzane będą również dane identyfikujące tę działalność (nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), REGON, adres prowadzonej działalności/siedziby),
  3. dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy lub świadczonej usługi. Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, obowiązki wynikające z przepisów prawa). Terminy przedawnienia określają przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego,
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy.
 2. Dane osobowe klientów usługi Home Staging
  1. dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, wykonania czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą, zawarcia umowy oraz jej realizacji,
  2. zakres przetwarzania danych (zakres maksymalny) imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres nieruchomości (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania, jeżeli jest inny niż adres nieruchomości. W przypadku klientów prowadzących działalność gospodarczą przetwarzane będą również dane identyfikujące tę działalność (nazwa firmy, numer identyfikacji podatkowej (NIP), REGON, adres prowadzonej działalności/siedziby),
  3. dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy lub świadczonej usługi. Dane osobowe przestajemy przetwarzać, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, obowiązki wynikające z przepisów prawa). Terminy przedawnienia określają przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego,
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy.
 3. Dane osobowe naszych kontrahentów (dostawców usług i towarów)
  1. dane osobowe będą przetwarzane w celu wykonania czynności na żądanie osoby, której dane dotyczą, zawarcia umowy oraz jej realizacji,
  2. zakres przetwarzania danych (zakres maksymalny) imię i nazwisko, nazwa firmy, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, numer identyfikacji podatkowej (NIP), REGON, adres prowadzonej działalności/siedziby),
  3. dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do prawidłowego wykonania umowy. Administrator przestaje przetwarzać dane osobowe, gdy wygasną wszelkie uzasadnione powinności i ryzyka (w szczególności, gdy upłynie okres przedawnienia danych roszczeń, obowiązki wynikające z przepisów prawa). Terminy przedawnienia określają przepisy prawa, w tym Kodeksu cywilnego,
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić zawarcie i prawidłową realizację umowy.
 4. Dane osób kontaktujących się z nami przy pomocy dostępnych form komunikacji (w tym z formularzy kontaktowych na stronie www.PokojowaBohaterka.pl)
  1. dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania formułowane dostępnymi kanałami,
  2. zakres przetwarzania danych: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego, adres IP,
  3. dane osobowe są przetwarzane przez czas niezbędny do udzielenia odpowiedzi. Dane osobowe przestajemy przetwarzać po zakończeniu kontaktu,
  4. podanie danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa ich podania (lub podanie danych nierzetelnych, nieprawdziwych) może uniemożliwić nam kontakt i udzielenie oczekiwanych odpowiedzi.
 5. Dane osobowe odbiorców informacji marketingowych
  1. dane osobowe będą przetwarzane w celu dostarczenia na podany adres elektroniczny lub numer telefonu informacji marketingowych,
  2. przedmiotem przetwarzania będą następujące informacje o osobach: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, numer telefonu,
  3. dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez czas określony w zgodzie, a w każdym przypadku do czasu jej odwołania. Z chwilą wycofania zgody, ustaje podstawa do ich dalszego wykorzystania,
  4. podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Odmowa podania danych pozostaje bez wpływu na zawarcie i realizację umowy. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta.
 6. Dane osobowe osób udzielających opinii (zarejestrowanych w Sklepie internetowym) na temat produktów lub usług
  1. dane osobowe będą przetwarzane w celu umożliwienia osobom, które skorzystały z oferty Administratora wyrażenia publicznie dostępnej opinii na temat produktów lub usług,
  2. przedmiotem przetwarzania będą następujące informacje o osobach: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej, informacje o zakupionych przez daną osobę produktach lub usługach,
  3. dane osobowe przetwarzane na podstawie zgody będą przetwarzane przez czas określony w zgodzie, a w każdym przypadku do czasu jej odwołania. Z chwilą wycofania zgody, ustaje podstawa do ich dalszego wykorzystania,
  4. podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne. Odmowa podania danych pozostaje bez wpływu na zawarcie i realizację umowy. Wyrażona zgoda może zostać w każdym czasie cofnięta.

§ 5 Sposób postępowania z danymi osobowymi

 1. Państwa dane osobowe wykorzystujemy w celu, dla którego zostały pozyskane. Ponadto dane mogą zostać wykorzystane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora:
  1. wykrywanie nadużyć i zapobieganie im,
  2. ustalanie, obrona i dochodzenie roszczeń,
  3. marketing bezpośredni własny (bez wykorzystywania środków komunikacji na odległość).
 2. Dane osobowe będą przetwarzane również w celu spełnienia prawnego obowiązku ciążącego na Administratorze, czego przejawem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych.
 3. Przetwarzane przez nas informacje nigdy nie trafią w niepowołane ręce. Nie będą przedmiotem obrotu. Mogą natomiast zostać przekazane:
  1. podmiotom/organom upoważnionym na podstawie przepisów prawa,
  2. podmiotom, którym przekazanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji określonej czynności.
 4. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego profilowania.
 5. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza terenem EOG (Europejskiego Obszaru Gospodarczego).

§ 6 Kategorie podmiotów uczestniczących w przetwarzaniu danych osobowych

 1. W ramach swojej działalności, Administrator korzysta z usług firm trzecich (dostawca oprogramowania, biuro rachunkowe itd.).
 2. W określonych, uzasadnionych przypadkach zachodzi potrzeba powierzania danych osobowych podmiotom, z usług których korzysta Administrator.
 3. Administrator powierza dane osobowe wyłącznie wtedy, gdy jest to konieczne. Powierzone dane osobowe będą wykorzystywane w ściśle określonym celu, w zakresie niezbędnym dla wykonania oznaczonego zadania przez podmiot przetwarzający (np. biuro rachunkowe będzie miało dostęp do danych osobowych tylko i wyłącznie w zakresie niezbędnym do dokonania rozliczenia).
 4. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.
 5. Administrator może powierzać dane osobowe Usługobiorców i Klientów sklepu internetowego następującym kategoriom podmiotów:
  1. dostawcom usług księgowych lub prawnych,
  2. przewoźnikom, firmom kurierskim, brokerom kurierskim,
  3. podmiotom świadczącym na rzecz Administratora pomoc techniczną w zakresie administrowania sklepem, poczty elektronicznej, hostingu oraz zarządzania firmą,
  4. pomiotom, które nawiązały z Administratorem współpracę handlową w ramach modelu dropshipping,
  5. podmiotom współpracującym z Administratorem w zakresie realizacji sesji fotograficznych, wirtualnych spacerów i innych pokrewnych czynności, w ramach usługi Home Staging.

§ 7 Uprawnienia osób, których dane dotyczą

 1. Zasadą jest, że osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do:
  1. dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania,
  2. usunięcia swoich danych,
  3. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  4. przenoszenia danych lub uzyskania ich kopii,
  5. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  6. wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych.
 2. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw są wskazane w art. 15-21 Rozporządzenia RODO.
 3. W celu realizacji opisanych uprawnień, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@pokojowabohaterka.pl.
 4. Każdy wniosek zostanie rzetelnie rozpoznany przez Administratora i spotka się z odpowiedzią. Lojalnie zastrzegamy przy tym, iż opisane powyżej uprawnienia nie mają charakteru absolutnego (w praktyce więc może się zdarzyć, że pomimo otrzymania żądania, Administrator nie będzie mógł np. usunąć danych, ponieważ, zgodnie z literą prawa, ich przetwarzanie będzie nadal konieczne).
 5. Osobom, których dane dotyczą przysługuje również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w szczególności, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

§ 8 Pliki cookies

 1. Pliki cookies to niewielkie informacje w postaci plików tekstowych, które są wysyłane przez odwiedzany serwis i zapisywane w urządzeniu końcowym (np. komputer, tablet, smartfon).
 2. Administrator może wykorzystywać pliki cookies w następujących celach:
  1. pliki cookies służące do zapamiętania preferencji osób odwiedzających i personalizowanie stron internetowych w zakresie wyświetlanych treści (w tym dostosowania rozdzielczości, układu strony, wielkości czcionek),
  2. pliki cookies stosowane do zapewnienia użyteczności sklepu internetowego, działania jego podstawowych funkcji (utrzymania stanu zalogowania, zapamiętania produktów dodanych do koszyka, zachowania treści wprowadzonych w formularzu zamówienia),
  3. pliki cookies służące celom statystycznym (obejmują anonimowe informacje o ilości użytkowników, ich zachowaniach),
  4. pliki cookies działające w celu remarketingu. Pliki cookies sprawiają, że kampanie reklamowe są skuteczniejsze. Ich zastosowanie ułatwia dotarcie do właściwego grona odbiorców, wyświetlenie właściwych treści. Tego rodzaju dane są zbierane poprzez usługi dostarczane przez Google Inc., Facebook Inc.
  5. pliki cookies wykorzystywane w związku z działalnością portali społecznościowych typu Facebook, Instagram.
 3. Pliki cookies można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie ze Sklepu internetowego bez zmiany ustawień będzie traktowane jako wyraźne działanie potwierdzające.
 4. Administrator korzysta z następujących narzędzi:
  1. Google Analytics

   Jego dostawcą jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzanie gromadzonych informacji opiera się na prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora. Administrator nie gromadzi w ten sposób informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Dane mają charakter zbiorczy i anonimowy.
   Google Analytics umożliwia analizę ruchu w sklepie internetowym. Narzędzie to umożliwia w szczególności pozyskiwanie informacji o źródle odwiedzin sklepu, wykorzystanym medium, użytym urządzeniu i przeglądarce, sposobie zachowania w czasie odwiedzin, nr IP, danych lokalizacyjnych, demograficznych oraz o zainteresowaniach.
   Przekazywanie informacji w ramach Google Analytics można zablokować, przy wykorzystaniu dedykowanego dodatku, który dostępny jest na stronie: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl. Szczegółowe informacje na temat polityk Google Inc. można znaleźć pod adresem:

  2. Google Ads

   Jego dostawcą jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Przetwarzanie gromadzonych informacji opiera się na prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora.
   Google Ads jest narzędziem umożliwiającym zwrócenie uwagi na naszą działalność na zewnętrznych stronach internetowych przy wykorzystaniu materiałów reklamowych. Google Ads umożliwia identyfikację przeglądarki użytkownika. Jeśli użytkownik odwiedza określone strony internetowe, a przechowywany na jego urządzeniu plik cookie nie wygasł, Google LLC oraz klient (podmiot, który zlecił kampanię w Google Ads) mogą rozpoznać, że doszło do aktywacji reklamy i przekierowania na określoną stronę www. Klienci (podmioty zlecające kampanie w AdWords) w żadnym momencie nie otrzymują informacji umożliwiających personalną identyfikację użytkownika. Istnieje techniczna możliwość zablokowania działania narzędzia Google Ads, poprzez blokadę skryptów.
   Szczegółowe informacje na temat polityk Google Inc. można znaleźć pod adresem:

  3. Facebook Pixel
   Jego dostawcą jest Facebook Inc., 1601 S. California Ave. Palo Alto, CA 94304, USA.  Przetwarzanie gromadzonych informacji opiera się na prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora. Administrator nie gromadzi w ten sposób informacji umożliwiających identyfikację konkretnej osoby. Dane mają charakter zbiorczy i anonimowy. Mogą być jednak następnie łączone przez Facebook Inc. z innymi informacjami o osobach.
   Narzędzie Pixel Facebook w sposób automatyczny zapisuje informacje o odwiedzinach sklepu internetowego. Dane te są przekazywane do serwisu Facebook.com. Na bazie tych informacji następuje personalizacja reklam, dostosowanie ich treści.
   Szczegółowe informacje na temat polityk Facebook Inc. (w tym wyjaśnienia na temat łączenia przekazanych anonimowych danych z innymi informacjami o osobach) można znaleźć pod adresem: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Istnieje techniczna możliwość zablokowania działania narzędzia Facebook Pixel, poprzez blokadę skryptów.
  4. Narzędzia społecznościowe

   Na stronie sklepu internetowego funkcjonują narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwis Facebook.com oraz Instagram.com. Istotą funkcjonowania tych narzędzi jest nawiązywanie łączności z serwerami poszczególnych portali społecznościowych. W ramach łączności, zawartość wtyczki (a więc informacje o wyświetleniu strony sklepu internetowego) zostaje przekazana do administratorów odpowiednio: Facebook.com oraz Instagram.com.
   Dzięki opisanej wyżej integracji, wskazani administratorzy uzyskują możliwość przyporządkowania wizyty na stronie sklepu internetowego do indywidualnego profilu w danym serwisie społecznościowym. W ten sam sposób zapisana i przyporządkowana zostanie informacja o aktywowaniu przycisków typu „Lubię to“ lub „Udostępnij“.
   Szczegółowe informacje na temat działania narzędzi społecznościowych (w tym wyjaśnienia na temat publikowania informacji o poszczególnych aktywnościach) odnaleźć można na stronach www:

   Istnieje techniczna możliwość zablokowania działania narzędzi społecznościowych poprzez blokadę skryptów.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 17 września 2018 roku.
 2. Administrator jest uprawniony do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.
 3. Zmiana Polityki Prywatności wchodzi w życie w terminie wskazanym przez Administratora, przy czym nie wcześniej niż 14 dni kalendarzowych od momentu zamieszczenia na stronie internetowej Sklepu informacji o planowanej zmianie.

Uff, sporo tego, ale mam nadzieję, że po zapoznaniu się z powyższymi informacjami masz poczucie, że Twoje dane osobowe są pod dobrą opieką i są przetwarzane zgodnie z prawem.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Polityki Prywatności proszę o kontakt ze mną, dzwoniąc pod numer: +48 733 777 452 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail: biuro@pokojowabohaterka.pl.

© 2019 Agnieszka Kusztelak
Projekt i realizacja Brandownia